Love for Sigerslev Borger- og Grundejerforening

Love for Sigerslev Borger – og Grundejerforening

Foreningens navn er Sigerslev Borger- og Grundejerforening.

 

1.

Foreningen er i alle henseender upolitisk.

2.

Formålsparagraf:

  1. a) at varetage Sigerslevborgernes interesser i storkommunen. b) at varetage Sigerslevborgernes interesser lokalt
  2. at styrke sammenhold og samkvem Sigerslev borgerne imellem.

3.

Enhver borger og/eller grundejer i Sigerslev kan være aktivt medlem af foreningen, gennem betaling af sit årlige kontingent.

4.

Det årlige kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen, vil blive opkrævet. Al indtægt anvendes i overensstemmelse med foreningens formål

5.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

6.

Den årlige generalforsamling afholdes inden den 1. marts med følgende dagsorden:

  • Aflæggelse af beretning om foreningen i det forløbne år. 2) Aflæggelse af

3) Valg til bestyrelse og 1 suppleant. 4) Valg af bilags kontrollanter.

5) Behandling af indkomne forslag. 6) Eventuelt.

7.

Forslag, der ønskes behandlet, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Meddelelse om generalforsamling sker 14 dage før afholdelsen.

Formanden åbner generalforsamlingen, og der vælges en dirigent. Forhandlingerne beskrives i referatet.

8.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, enten når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 20% af de aktive medlemmer overfor formanden fremsætter begæring herom, i hvilket til fælde denne er forpligtet til senest 14 dage efter begæringens modtagelse at sammenkalde til en generalforsamling, på hvilken de spørgsmål, som ønskes drøftet, sættes først på dagsordenen

9.

Stemmeret udøves af foreningens aktive medlemmer, der er personlig til stede. Afstemningen er hemmelig, når et medlem fremsætter  begæring herom.

10.

Årsregnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling i kontrolleret stand. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bilags kontrollanterne har adgang til foreningens bøger, og er forpligtede til at gennemse aktiver og kassebeholdning.

11.

Forandringer i foreningens love fremlægges på en generalforsamling, og godkendes, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Ophævelse af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling

12.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, valgte med stemmeflerhed af den ordinære generalforsamling. Deres funktions tid er 2 år. Hvert andet år vælges 3 og hvert andet år vælges 2 medlemmer.

Stemmekontrollanter, hvis antal er 2, vælges ligeledes på den ordinære generalforsamling. Bilags kontrollanterne er skiftevis på valg.

13.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer. Formanden indvarsler til bestyrelses møder og leder disse. Kassereren lader kontingentet opkræve i løbet af kalenderåret, fører foreningens medlemsliste, kassebog og øvrige nødvendige bøger. Formanden sikrer udfærdigelse af møde referater.

14.

Medlemmer hæfter alene med kontingentet. Foreningen hæfter alene ved sin formue.

15.

Ved ophør af foreningen tilfalder eventuelt overskydende formue lokale velgørende formål.

Således vedtaget den 24. februar 2020.

Tommy Bagger Andersen, René Leen, Henrik Fahrenholz, Finn Pedersen og Mariane Synøve Smed

       

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *