Aflysning

Generalforsamlingen er udsat !!!!!!!

Den endelige dato vil blive annonceret, så snart tiderne tillader større forsamlinger.

Med venlig hilsen

Sigerslev Borger – og Grundejerforening

v/ Kasserer René Leen

Kære Hundelufter

I vores smukke natur omkring Mosen er der i den senere tid blevet “pyntet” op, i træer med hundelorte poser.
Det er ikke godt for naturen og slet ikke et smukt syn, det vil vi godt frabede os.
Hundene skal selvfølgelig have lov til at forrette deres nødtørft men, men.
Så kære hundeejer, har du en lortepose med til pøllen, må du meget gerne tage den med hjem, ellers flyt hundelorten ind til siden og så lad regnen rydde op efter dig.
Venlig hilsen
Sigerslev Borger- og Grundejerforeningen.

Kløversti

Det har været på tale, at der skulle føres en Kløversti igennem Sigerslev mose.

Bestyrelsen kom på arbejde i den forbindelse, da flere borgere i Sigerslev og bestyrelsen gav udtryk for stor utilfredshed over denne beslutning bl.a. pga. privatlivets fred. Flere har “åbne” haver, der har direkte forbindelse til stierne omkring Sigerslev mose, og da en Kløversti også ville give anledning til bl.a. cykelsport(mountainbike), motionsløb m.v.

Først henvendte Bestyrelsen sig til Moselauget, da Moselauget egentligt burde gå forrest, men her var der absolut ingen hjælp at hente (der var jo taget en beslutning), derefter tog Bestyrelsen kontakt til kommunen, som velvilligt lyttede til Borgernes bekymring. Kommunen var så samarbejdsvenlige at de tog klagerne til efterretning og behandlede sagen seriøst.

Bestyrelsen blev kontaktet af kommunen, og i fællesskab fandt vi en løsning på ruten, som Kløverstien skulle følge. Ruten igennem Sigerslev bliver fra Store Heddinge ad Sigerslevvej, Byenden, Sørensvej og så tilbage ad Trommeslagervej mod Store Heddinge.

På vejen vil der være “rastepladser” Sigerslev Gadekær og Vandværkets gadekær, her bliver der opsat plancher, der fortæller lidt om Sigerslev By, natur- og dyre liv omkring mosen.

Vi i Bestyrelsen og de borgere vi har talt med, er rigtig glade for den løsning, der nu er fundet på Kløverstien, en meget STOR tak for samarbejdet med Kommunen.

Kommunen oplyste samtidig, at hvis Sigerslev Borgere i fremtiden skulle have utilfredshed eller klage over en beslutning, som Moselauget måtte have truffet, så skulle vi ikke holde os tilbage, hvis Moselauget ikke ville i dialog, men komme til Kommunen, da de er øverste myndighed.

Venlig hilsen Bestyrelsen.

Sigerslev Borger- og Grundejerforening

 

Love for Sigerslev Borger- og Grundejerforening

Love for Sigerslev Borger – og Grundejerforening

Foreningens navn er Sigerslev Borger- og Grundejerforening.

 

1.

Foreningen er i alle henseender upolitisk.

2.

Formålsparagraf:

  1. a) at varetage Sigerslevborgernes interesser i storkommunen. b) at varetage Sigerslevborgernes interesser lokalt
  2. at styrke sammenhold og samkvem Sigerslev borgerne imellem.

3.

Enhver borger og/eller grundejer i Sigerslev kan være aktivt medlem af foreningen, gennem betaling af sit årlige kontingent.

4.

Det årlige kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen, vil blive opkrævet. Al indtægt anvendes i overensstemmelse med foreningens formål

5.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

6.

Den årlige generalforsamling afholdes inden den 1. marts med følgende dagsorden:

  • Aflæggelse af beretning om foreningen i det forløbne år. 2) Aflæggelse af

3) Valg til bestyrelse og 1 suppleant. 4) Valg af bilags kontrollanter.

5) Behandling af indkomne forslag. 6) Eventuelt.

7.

Forslag, der ønskes behandlet, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Meddelelse om generalforsamling sker 14 dage før afholdelsen.

Formanden åbner generalforsamlingen, og der vælges en dirigent. Forhandlingerne beskrives i referatet.

8.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, enten når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 20% af de aktive medlemmer overfor formanden fremsætter begæring herom, i hvilket til fælde denne er forpligtet til senest 14 dage efter begæringens modtagelse at sammenkalde til en generalforsamling, på hvilken de spørgsmål, som ønskes drøftet, sættes først på dagsordenen

9.

Stemmeret udøves af foreningens aktive medlemmer, der er personlig til stede. Afstemningen er hemmelig, når et medlem fremsætter  begæring herom.

10.

Årsregnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling i kontrolleret stand. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bilags kontrollanterne har adgang til foreningens bøger, og er forpligtede til at gennemse aktiver og kassebeholdning.

11.

Forandringer i foreningens love fremlægges på en generalforsamling, og godkendes, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Ophævelse af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling

12.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, valgte med stemmeflerhed af den ordinære generalforsamling. Deres funktions tid er 2 år. Hvert andet år vælges 3 og hvert andet år vælges 2 medlemmer.

Stemmekontrollanter, hvis antal er 2, vælges ligeledes på den ordinære generalforsamling. Bilags kontrollanterne er skiftevis på valg.

13.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer. Formanden indvarsler til bestyrelses møder og leder disse. Kassereren lader kontingentet opkræve i løbet af kalenderåret, fører foreningens medlemsliste, kassebog og øvrige nødvendige bøger. Formanden sikrer udfærdigelse af møde referater.

14.

Medlemmer hæfter alene med kontingentet. Foreningen hæfter alene ved sin formue.

15.

Ved ophør af foreningen tilfalder eventuelt overskydende formue lokale velgørende formål.

Således vedtaget den 24. februar 2020.

Tommy Bagger Andersen, René Leen, Henrik Fahrenholz, Finn Pedersen og Mariane Synøve Smed

       

Generalforsamling

Sigerslev Borger – og Grundejerforening

Afholder generalforsamling i Sigerslev Forsamlingshus mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00.

Dagsorden i følge love for Sigerslev Grundejerforening.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Landsbyforum

Kære alle

Tak for et godt år – godt samarbejde og masser af blik for, hvad vi kan udrette sammen. Måske gentager jeg mig selv, men det bliver godt, det her!

Formandskabet har konstitueret sig, og med undtagelse af, at vi ikke fik valgt vores bilagskontrollanter sidst – den tager vi næste gang – så er Landsbyforum altså endegyldigt etableret, og vi er gået i gang med de vigtige snakke om, hvad vi skal lave i det kommende år.

Bl.a. pønser vi på at søge LAG-midler til et projekt i regi af Landsbyforum – I er mere end velkomne til at komme med input/ønsker til dette!

 

Formandskabet er:

Formand: Michael Kruse, Højerup

Næstformand: Charlotte Baeré, Magleby

Kasserer: Sara Christiansen, Strøby

Menige medlemmer: Henrik Haugaard, Lyderslev-Gevnø og Mariane Smed, Sigerslev

 

Næste møder i Landsbyforum er:

Mandag d. 24. februar kl. 18 – sted følger

Tirsdag d. 21. april kl. 18 – årsmøde i landsbyforum fælles med generalforsamling i Udvikling Stevns

Juni – dato ikke fastsat

God jul og fantastisk nytår til alle jer i landsbyerne.

Vh. Eva, Thomas og Mads

Venlig hilsen,

Eva Rose Waldorff, Projektleder Udvikling Stevns
Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge

Mobil 51 78 93 80
Mail eva@stevnserhvervsraad.dk

Web www.udviklingstevns.dk

 

Juletræsfest D. 8. december 2019

Juletræsfest med stor succes.
Sigerslev Borger- og Grundejer forening fik en idé om at starte Juletræsfesten op igen i Sigerslev, Sigerslev forsamlingshus lagde lokaler til uden beregning.
“Sigerslev Nisserne” vågnede op efter mange års hi og lagde alle kræfter i for at få en juletræsfest igen.
Juletræsfesten lykkedes med stor en stor tilslutning fra børnefamilier, bedsteforældre og borgere fra Sigerslev – alle er velkomne.
Alle festede, der blev klippet julepynt, lavet juledekorationer, danset om juletræ………og ligepludselig fik Juletræsfesten også besøg af selve Julemanden til stor glæde for alle børnene.
I hjørnet af det flotte pyntet lokale var der lavet et foto hjørne som blev flittigt brugt.
Hele Juletræsfesten kunne ikke blive til noget uden det store arbejde som “Sigerslev Nisserne havde lagt i arbejdet, så en stor tak fra foreningen til Janni Pescettini, Nanna Erichsen, Karina Sørensen, Janne Andersen og Carina Bagger Andersen.
Herudover også tak til sponsor og økonomisk støtte fra lokale firmaer.
Lad os bakke op om Juletræsfesten igen til stor glæde for børn som for voksne.
Venlig hilsen
Sigersleb Borger og Grundejer forening.