Borger- og Grundejerforeningen

Sigerslev Grundejerforening

Referat fra Generalforsamling 25. feb 2019.

Fremmødet var 13 personer incl bestyrelsen.

Generalforsamlingen startede planmæssig til tiden, René Leen blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning blev aflagt og godkendt.

Regnskabet blev gennemgået og ved punktet indtægter for året blev det bemærket at der var underskud, dog med begrundelse for at vi i bestyrelsen havde været lidt sent ude med indbetalingskort. Ellers intet at bemærke.

Samtlige medlemmer der var på valg blev genvalgt incl. revisorer og suppleanter.

I forhold til betegnelsen “Revisor” blev der talt om ændring til betegnelsen “bilagskontrollant” dette kan dog tidligst besluttes på Generalforsamlingen 2020, da der skal foreligge et forslag om dette som så skal vedtages og ændres i vedtægterne efterfølgende.

Der var indleveret to forslag.

Første forslag gik ud på en navneændring af foreningen, fra Sigerslev Grundejerforening til Sigerslev Borger— og Grundejerforening.

Forslaget blev vedtaget hvor alle deltagere var enige.

Andet forslag gik ud på en tilnærmelse på sigt fra Sigerslev Borger- og Grundejerforening mod Sigerslev forsamlingshus som på sige skulle ende .ud i en egentlig sammenlægning.

Dette blev diskuteret frem og tilbage med det resultat at det umiddelbart vil være for udfordrende.

Fremtid og udvikling af Sigerslev “Sønderborgmodellen”. Synøve Smed og Henrik Fahrenholz har deltaget i mødeforum. Henrik fortalte om de tiltag som der arbejdes på i Landsbyforum Stevns. Meningen er at landsbyerne skal indgå i et forum hvor ideer og tiltag kan deles mellem hinanden. Der vil være mulighed for at søge tilskud til bl.a. aktiviteter disse møder fortsætte fremad.

Under evt blev der diskuteret en del om hvordan byens borgere kan komme nærmere hinanden, hvad kan vi gøre fremad i forhold til aktiviteter m.v.

Der var forslag om by/vejfest, juletræsfest og petanquebane.

De gamle byfester blev der talt en del om hvor sportsklubben også var inddraget men de “gled” stille ud og stoppede. En by/vejfest var der enighed om kunne være en god idé. (festudvalg?)

Juletræsfesten arbejdes der på, vi vil prøve at m aktiveret børnefamilierne, (alle er selvfølgelig velkomne til at give en hånd med) Sigerslev forsamlingshus stiller huset frit til rådighed. Drikkevare købes i forsamlingshuset.

Arbejdsdag 2019 bliver den 1. juni 2019 kl 0900 vi mødes ved “købmandens” gadekær. Vi starter med morgenmad V/ Borgerforeningen, kaffe/the medbringes selv.

Der inddeles arbejdshold, opgaverne er bl.a. at male bord/bænke, “trimme” træer/buske ved stier, gadekær, den lille sportsplads og omkring det gamle vandværk som er Borger— og Grundejerforeningens ejendom. Der skal også samles affald langs vejkanterne i byen hvis der ligger noget.

Når vi er færdige med at arbejde ved middagstid, byder Borger— og Grundejerforeningen på en frokost og en tår til halsen i det grønne for de borgere der har bidraget med deres indsats i løbet af dagen.

Tilmelding til arbejdstagen skal ske 8 dage før af hensyn til planlægning og forplejning.

Venlig hilsen

Sigerslev Borger— og Grundejerforening.