Love for Sigerslev Borger- og Grundejerforening

Love for Sigerslev Borger – og Grundejerforening

Foreningens navn er Sigerslev Borger- og Grundejerforening.

 

1.

Foreningen er i alle henseender upolitisk.

2.

Formålsparagraf:

  1. a) at varetage Sigerslevborgernes interesser i storkommunen. b) at varetage Sigerslevborgernes interesser lokalt
  2. at styrke sammenhold og samkvem Sigerslev borgerne imellem.

3.

Enhver borger og/eller grundejer i Sigerslev kan være aktivt medlem af foreningen, gennem betaling af sit årlige kontingent.

4.

Det årlige kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen, vil blive opkrævet. Al indtægt anvendes i overensstemmelse med foreningens formål

5.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

6.

Den årlige generalforsamling afholdes inden den 1. marts med følgende dagsorden:

  • Aflæggelse af beretning om foreningen i det forløbne år. 2) Aflæggelse af

3) Valg til bestyrelse og 1 suppleant. 4) Valg af bilags kontrollanter.

5) Behandling af indkomne forslag. 6) Eventuelt.

7.

Forslag, der ønskes behandlet, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Meddelelse om generalforsamling sker 14 dage før afholdelsen.

Formanden åbner generalforsamlingen, og der vælges en dirigent. Forhandlingerne beskrives i referatet.

8.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, enten når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 20% af de aktive medlemmer overfor formanden fremsætter begæring herom, i hvilket til fælde denne er forpligtet til senest 14 dage efter begæringens modtagelse at sammenkalde til en generalforsamling, på hvilken de spørgsmål, som ønskes drøftet, sættes først på dagsordenen

9.

Stemmeret udøves af foreningens aktive medlemmer, der er personlig til stede. Afstemningen er hemmelig, når et medlem fremsætter  begæring herom.

10.

Årsregnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling i kontrolleret stand. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bilags kontrollanterne har adgang til foreningens bøger, og er forpligtede til at gennemse aktiver og kassebeholdning.

11.

Forandringer i foreningens love fremlægges på en generalforsamling, og godkendes, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Ophævelse af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling

12.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, valgte med stemmeflerhed af den ordinære generalforsamling. Deres funktions tid er 2 år. Hvert andet år vælges 3 og hvert andet år vælges 2 medlemmer.

Stemmekontrollanter, hvis antal er 2, vælges ligeledes på den ordinære generalforsamling. Bilags kontrollanterne er skiftevis på valg.

13.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer. Formanden indvarsler til bestyrelses møder og leder disse. Kassereren lader kontingentet opkræve i løbet af kalenderåret, fører foreningens medlemsliste, kassebog og øvrige nødvendige bøger. Formanden sikrer udfærdigelse af møde referater.

14.

Medlemmer hæfter alene med kontingentet. Foreningen hæfter alene ved sin formue.

15.

Ved ophør af foreningen tilfalder eventuelt overskydende formue lokale velgørende formål.

Således vedtaget den 24. februar 2020.

Tommy Bagger Andersen, René Leen, Henrik Fahrenholz, Finn Pedersen og Mariane Synøve Smed

       

Generalforsamling

Sigerslev Borger – og Grundejerforening

Afholder generalforsamling i Sigerslev Forsamlingshus mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00.

Dagsorden i følge love for Sigerslev Grundejerforening.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Landsbyforum

Kære alle

Tak for et godt år – godt samarbejde og masser af blik for, hvad vi kan udrette sammen. Måske gentager jeg mig selv, men det bliver godt, det her!

Formandskabet har konstitueret sig, og med undtagelse af, at vi ikke fik valgt vores bilagskontrollanter sidst – den tager vi næste gang – så er Landsbyforum altså endegyldigt etableret, og vi er gået i gang med de vigtige snakke om, hvad vi skal lave i det kommende år.

Bl.a. pønser vi på at søge LAG-midler til et projekt i regi af Landsbyforum – I er mere end velkomne til at komme med input/ønsker til dette!

 

Formandskabet er:

Formand: Michael Kruse, Højerup

Næstformand: Charlotte Baeré, Magleby

Kasserer: Sara Christiansen, Strøby

Menige medlemmer: Henrik Haugaard, Lyderslev-Gevnø og Mariane Smed, Sigerslev

 

Næste møder i Landsbyforum er:

Mandag d. 24. februar kl. 18 – sted følger

Tirsdag d. 21. april kl. 18 – årsmøde i landsbyforum fælles med generalforsamling i Udvikling Stevns

Juni – dato ikke fastsat

God jul og fantastisk nytår til alle jer i landsbyerne.

Vh. Eva, Thomas og Mads

Venlig hilsen,

Eva Rose Waldorff, Projektleder Udvikling Stevns
Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge

Mobil 51 78 93 80
Mail eva@stevnserhvervsraad.dk

Web www.udviklingstevns.dk

 

Juletræsfest D. 8. december 2019

Juletræsfest med stor succes.
Sigerslev Borger- og Grundejer forening fik en idé om at starte Juletræsfesten op igen i Sigerslev, Sigerslev forsamlingshus lagde lokaler til uden beregning.
“Sigerslev Nisserne” vågnede op efter mange års hi og lagde alle kræfter i for at få en juletræsfest igen.
Juletræsfesten lykkedes med stor en stor tilslutning fra børnefamilier, bedsteforældre og borgere fra Sigerslev – alle er velkomne.
Alle festede, der blev klippet julepynt, lavet juledekorationer, danset om juletræ………og ligepludselig fik Juletræsfesten også besøg af selve Julemanden til stor glæde for alle børnene.
I hjørnet af det flotte pyntet lokale var der lavet et foto hjørne som blev flittigt brugt.
Hele Juletræsfesten kunne ikke blive til noget uden det store arbejde som “Sigerslev Nisserne havde lagt i arbejdet, så en stor tak fra foreningen til Janni Pescettini, Nanna Erichsen, Karina Sørensen, Janne Andersen og Carina Bagger Andersen.
Herudover også tak til sponsor og økonomisk støtte fra lokale firmaer.
Lad os bakke op om Juletræsfesten igen til stor glæde for børn som for voksne.
Venlig hilsen
Sigersleb Borger og Grundejer forening.

Fra vores arbejdslørdag

Rensning af branddammen ved Sigerslevvej

Som branddammen ser ud nu

Mange landsbyer har et idyllisk gadekær, som er med til at give den helt rette landsbystemning. Men de skal passes, både vegetationen rundt om gadekæret og livet i vandet, for ellers gror de til. Og nogle kær har også behov for grundigere oprensning af slam og kvælstof.

Det gælder også gadekærene på Stevns, hvor Stevns Kommune yder økonomisk støtte til opgravning af slam. Nogle er meget dyre at rense, og derfor prøver kommunen nu et billigere alternativ i udvalgte gadekær i kommunen.

Tre gadekær udvalgt

Stevns Kommune har for 2019 og 2020 udvalgt tre gadekær i hhv. Højerup, Strøby og Sigerslev, hvor firmaet Microbes.dk vil rense gadekærene med bakterier.

– Metoden virker ved at der tilsættes bakterier til gadekæret. For hvert gadekær er der udarbejdet en tilsætningsplan, som beskriver antallet af behandlinger, og mængden af væske der tilsættes. Der skal spredes bakterier flere gange hen over året i hvert gadekær, og bakterierne er ikke farlige for mennesker, dyr eller insekter, herunder fisk og padder, udtaler indehaver af Microbes.dk, Poul Hauberg.

– Der er 104.000.000 bakterier pr. mililiter, og hver 1-2 timer deler bakterierne sig. De omdanner kvælstof og organisk materiale, i første omgang til ammoniak, nitrit og nitrat, som igen omdannes til frit kvælstof, som forsvinder ud i luften, forklarer han.

Microbes.dk har også opgave for andre, bl.a. Sorø og Århus kommuner, Roskilde, Gladsaxe og Mariager Fjord.

Miljøvenlig og billig

– Det er en miljøvenlig og skånsom måde at rense gadekær på. Og så er det godt for biodiversiteten, siger Poul Hauberg, der har taget metoden med hjem fra USA, hvor han har boet i en årrække.

Bakterierne skal tilsættes over ti gange, og første gang var torsdag i sidste uge, hvor der i Højerups gadekær blev tilsat i alt 90 liter. Poul Hauberg forventer, at bakterierne vil have fjernet mellem 8 og 12 centimeter slam fra bunden af gadekærene, når efteråret kommer.

Til næste forår kommer en ny, opfølgende runde med tilsætning af nye bakterier i de tre udvalgte gadekær.

Flemming Petersen (V), formand for udvalget Plan, Miljø og Teknik i Stevns Kommune håber, metoden virker efter hensigten, for den er et billigere alternativ til den traditionelle oprensning.

– Virker metoden kan vi få renset flere gadekær for den samme pose penge, slutter Flemming Petersen.

Planer for pleje

– Vi har gennem mange år haft forskellige projekter med rensning af gadekæret, og vi var langt inde i et nyt projekt med rensning af Højerup gadekær, men det faldt til jorden, fordi det blev så dyrt at rense og køre slammet væk. Vores tro og håb er, at denne metode virker, så vi kan få noget af det organiske materiale i bunden af gadekæret til at forsvinde. De udspredte bakterier spiser det simpelthen, forklarer Michael L. Kruse, der er tovholder i Højerup Borgerforenings Gadekærsgruppe og formand for Danmarks Naturfredningsforening Stevns.

– For at sikre en bedre tilstand i gadekæret fremover har vi forskellige planer for plejen af kæret. Det indbefatter blandt andet en anden sammensætning af fiskebestanden og en styring af beplantningen. Vi har også en dialog med Stevns Naturcenter om, at Højerup Gadekær skal indgå i formidlingen og undervisningen om naturen på Stevns. Vi er her i Højerup meget bevidste om, at Danmarks næststørste gadekær er en ikke uvæsentlig del af den oplevelse, der møder den besøgende, når man kommer for at se Verdensarven, siger Michael L. Kruse.
rmh

Naturens egne bakterier

  • Produktet og metoden udnytter naturlige processer i vandmiljøet.
  • Produktet består af rent vand med et konsortium af 13 naturligt forekommende bakterier uden kemi, tilsætningsstoffer, genmodifikation eller andet.
  • Metoden er miljøvenlig og ufarlig – og væsentlig billigere og mere skånsom end alternativer som opgravning, afvanding og fysisk fjernelse af bundslam.
  • Erfaringerne med tilsætning af bakterierne viser, at bundslammet bliver reduceret, lugtgener bliver fjernet og vandet bliver klarere. Ligeledes har nogle af bakterierne en reducerende virkning på coliforme bakterier og på olieholdige stoffer.

425 liter bakterier:

  • Tilsætningsplanen for Højerup med ca. 5.000 m2 vandflade er 265 liter fordelt på 10 behandlinger i 2019.
  • Strøby har ca. 2.000 m2 vandflade og tilsættes 117 liter i løbet af 10 behandlinger.
  • Sigerslev har ca. 550 m2 vandflade og tilsættes 43 liter i løbet af 10 behandlinger.

Kilde: Stevns Kommune

 

Arbejdsdag D. 1. Juni

Arbejdsdag 2019 bliver den 1. juni 2019 kl 0900 vi mødes ved “købmandens” gadekær. Vi starter med morgenmad V/ Borgerforeningen, kaffe/the medbringes selv.

Der inddeles arbejdshold, opgaverne er bl.a. at male bord/bænke, “trimme” træer/buske ved stier, gadekær, den lille sportsplads og omkring det gamle vandværk som er Borger— og Grundejerforeningens ejendom. Der skal også samles affald langs vejkanterne i byen hvis der ligger noget.

Når vi er færdige med at arbejde ved middagstid, byder Borger— og Grundejerforeningen på en frokost og en tår til halsen i det grønne for de borgere der har bidraget med deres indsats i løbet af dagen.

Tilmelding til arbejdstagen skal ske 8 dage før af hensyn til planlægning og forplejning